Disclaimler en aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website
Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.
Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel de Kampeerdersvereniging Roosdunen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Kampeerdersvereniging Roosdunen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Kampeerdersvereniging Roosdunen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
De Kampeerdersvereniging Roosdunen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Gerelateerde websites
De Kampeerdersvereniging Roosdunen staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
Computerstoringen
De Kampeerdersvereniging Roosdunen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.
Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Kampeerdersvereniging Roosdunen.
U mag de informatie die u ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden, in het bijzonder de commerciële exploitatie van deze informatie.
Wijzigingen
De Kampeerdersvereniging Roosdunen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Uw privacy en het privacyprotocol van de vereniging
De vereniging werkt op dit ogenblik aan een privacyprotocol. U wordt hierover binnenkort nader ingelicht

 

De Kampeerdersvereniging Roosdunen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40005147.