De statuten van de kampeerdersvereniging “Roosdunen”te Ballum,  Ameland zijn vastgesteld in de 11 april 2009 te Ballum gehouden ledenvergadering. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Het doel van de vereniging
Het behartigen van de belangen van de eigenaren van een kampeermiddel op het recreatiecentrum “Roosdunen” te Ballum, teneinde een optimaal gebruik van het kampeermiddel te kunnen bewerkstelligen.

Het Lidmaatschap
Tot het lidmaatschap van de vereniging worden alleen de eigenaren van een kampeermiddel toegelaten, welke een standplaats huren op het recreatiecentrum “Roosdunen” te Ballum.

Indien U lid wilt worden dient u het formulier in te vullen welke op deze site staat .

Het bestuur kan de aanvraag weigeren indien er aanwijzigingen zijn dat de aanvrager het doel van de vereniging niet onderschrijft. Tegen een afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur staat beroep open op de algemene ledenvergadering.

Het lidmaatschap eindigt bij de beëindiging van de overeenkomst met het Stichtingsbestuur inzake het plaatsen van een kampeermiddel.
– Door schriftelijke opzegging aan het bestuur.
– Door royement; een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer ene lid in strijd met de staturen, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
– Door ontbinding van de vereniging.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Bestuur, Samenstelling en Benoeming
Het bestuur bestaat uit zoveel personen als in de algemene ledenvergadering bepaalt met een minimum van 3 en een maximum van zeven bestuursleden.

Bestuursleden worden in en door de algemene ledenvergadering benoemd voor een periode van 4 jaren, geschorst of ontslagen. Bestuursleden worden benoemd uit leden van de kampeerdersvereniging.

Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig wordt samengesteld, dat twee van de functies van voorzitter, secretaris of penningmeester, niet gelijktijdig worden neergelegd. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Niet verkiesbaar of herkiesbaar zijn is degene die tot de vereniging in dienstebetrekking staat of van wie de echtgeno(o)t(e) of een bloed-of aanverwant tot en met de derde graad in het bestuur zitting heeft.

Het bestuur benoemt uit zijn middelen de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester en hun eventuele plaatsvervangers.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
– Door overlijden, faillissement, surseance van betaling, bij onder curatele stelling van of vrijwillige ontslagname door het betreffende bestuurslid.
– Door ontslag door het bestuur of rechter op de voet van wettelijke bepalingen.
– Door periodiek aftreden, een bestuurslid kan maximaal drie aaneengesloten periode van vier jaren in functie blijven.

Rechtsbevoegdheid en Vertegenwoordiging
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

Alle stukken die van de vereniging uitgaan en die dienen tot bewijs, dat de vereniging zicht tegenover anderen heeft verbonden, moeten zijn ondertekend door voorzitter en secretaris of door twee bestuursleden namens het bestuur of door de gemachtigde(n) van het bestuur. Alle andere correspondentie ondertekent alleen de voorzitter of secretaris namens het bestuur.

Bevoegdheid Bestuur
Aan het bestuur zijn opgedragen het beheer en de leiding van de zaken der vereniging. Deze taken kunnen, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, aan anderen worden gemandateerd. Voor aankopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het stellen  van andere zekerheden alsmede het lenen van gelden heeft het bestuur, indien deze rechtshandeling een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering wordt jaarlijks de begroting voor het komende jaar vastgelegd.

Tevens dienst tijdens een algemene ledenvergadering jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd te worden, door de kascontrolecommissie rapport te worden uitgebracht en een nieuwe kascontrole-commissie benoemd te worden.

De vergaderingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 14 dagen van te voren schriftelijk opgeroepen. De uitnodiging bevat de agenda, die wordt vastgesteld door het bestuur.

Voorstellen van leden dienen tenminste zeven dagen van tevoren schriftelijk bij de voorzitter ingediend te worden.

Stemmingen
Stemmingen over zaken kunnen mondeling geschieden. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk met ongemerkte briefjes.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Hieronder wordt verstaan dat bij een even aantal uitgebrachte stemmen, de helft plus een en bij een oneven aantal uitgebrachte stemmen, het eerste hele getal boven de helft.

Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Alleen over voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst kan worden beraadslaagd en gestemd. Per lidmaatschap kan slechts een stem worden uitgebracht.

Statutenwijziging en ontbinding
Een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan, slechts worden genomen met een meerderheid van 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen mits hierbij tenminste 3/4 van het totale aantal leden aanwezig is.


Wanneer u nog vragen heeft kunt u onder het tabblad “Contact” het contactformulier invullen.

Bent u enthousiast geworden en wilt u lid worden dan kunt u op de button klikken. U komt dan op een pagina waar u alle informatie vindt over het lidmaatschap.


Lid worden